Dofinansowanie. Specjalne potrzeby edukacyjne

Jak zdobyć dotacje na zakup mTalent?

W polskim szkolnictwie coraz częściej pojawiają się programy i subwencje dotyczące tematu specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) podczas zajęć z uczniami. Programy mTalent – nowoczesne materiały wspierające terapię – spełniają oba te wymogi, dzięki czemu placówka może je rozliczyć, korzystając z różnych metod ich finansowania. Poniżej znajdziesz listę aktualnych programów dotacji na zakup oprogramowania do terapii, takich jak program aktywna tablica, czyli dofinansowanie dla szkół podstawowych.

Aktywna tablica 2020-2024
Aktywna Tablica 2020-2024 dla szkół podstawowych

Druga edycja programu Aktywna Tablica skupia się na oprogramowaniu, w szczególności na tzw. wirtualnych laboratoriach i narzędziach do terapii. Z dofinansowania mogą skorzystać szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

W ramach programu szkoła może wykorzystać 43 750 zł, z czego 80% (35 000 zł) pochodzi z dofinansowania, natomiast pozostałe 20% (8 750 zł) zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę (w ramach wkładu finansowego lub rzeczowego).

dofinansowanie specjalne potrzeby edukacyjne
Zadania finansowane z dotacji – finansowanie zadań oświatowych
Od roku 2017 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych reguluje kwestie dotacji na organizację kształcenia specjalnego. Środki przeznaczone są nie tylko na opłacenie wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego, ale też na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów:
  • posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • oddziałów integracyjnych w szkołach.
ipet
IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny)

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W ramach IPETu określany jest m.in. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także metody pracy z dzieckiem – w tym pomoce dydaktyczne czy programy wspierające terapię.

Aby móc rozliczyć zakup programów należy zapisać to w ramach IPETu. Dzięki temu zakupy danych programów będą mogły być rozliczone z dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

dofinansowanie dla szkół podstawowych
Program „Aktywny samorząd” (PFRON)

„Aktywny samorząd” to organizowany rokrocznie program, dzięki któremu można m.in. sfinansować zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Organizatorem akcji jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach tego programu realizowane jest m.in. zadanie likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia, która jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.