Regulamin uczestnictwa w Mapie Polecanych Gabinetów mTalent

§1 Definicje

Ilekroć w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą: Learnetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Azymutalnej 9 (80-298 Gdańsk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367973, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości, o numerze NIP 5842705459 oraz REGON: 221121155.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin uczestnictwa w Mapie Polecanych Gabinetów mTalent;
 3. Mapie – należy przez to rozumieć Mapę Polecanych Gabinetów mTalent dostępną pod adresem https://www.mTalent.pl/mapa.
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot, który korzysta z Mapy i zaakceptował niniejszy Regulamin;
§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa Użytkownika w Mapie, a także określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika.
 2. Mapa stanowi narzędzie umożliwiające Użytkownikom oznaczenie swojej placówki na Mapie Polecanych Gabinetów mTalent w celach informacyjnych i promocyjnych.
 3. Udział w Mapie jest całkowicie bezpłatny.
 4. Aby stać się częścią Mapy, Użytkownik musi prowadzić placówkę edukacyjną lub terapeutyczną. Do Mapy mogą dołączyć także Użytkownicy, którzy prowadzą zajęcia w wyżej wymienionych placówkach.
 5. Użytkownikiem może zostać jedynie osoba korzystająca z pełnej wersji przynajmniej jednego programu mTalent.
 6. Aby dołączyć do Mapy, Użytkownik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://www.mtalent.pl/formularz-zgloszeniowy.
 7. Administrator pozostawia sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Mapy bez podania przyczyny.
§3 Dane dotyczące usługodawcy
 1. Adres elektroniczny Administratora: service@learnetic.com.
 2. Adres pocztowy Administratora: Learnetic S.A., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk.
 3. Numer telefonu Administratora: 58 764 75 00
 4. Kontakt z Administratorem może być zrealizowany przy wykorzystaniu danych wskazanych powyżej.
§4 Warunki świadczenia usług
 1. Do korzystania z Mapy niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik w każdym momencie może w sposób nieodpłatny zrezygnować z korzystania z Mapy. W tym celu należy wysłać maila na adres marketing@learnetic.com. Po rezygnacji Administrator niezwłocznie usunie Użytkownika z Mapy.
§5 Informacja o Twoich danych osobowych
 1. Nazwa i dane kontaktowe:

  Jeśli zdecydowałaś/eś się dołączyć do naszej Mapy Polecanych Gabinetów mTalent wyświetlanej na stronie internetowej mTalent to musisz wiedzieć, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako Administrator danych.

  Jestesmy firmą LEARNETIC SA, twórcą platformy mTalent. Możesz nas znaleźć w Gdańsku, przy ulicy Azymutalnej 9 (80-298 Gdańsk).

  Można się z nami skontaktować:

  • listownie, pod podanym wyżej adresem
  • mailowo: service@learnetic.com
  • telefonicznie: 58 764 75 05
 2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna takiego przetwarzania:

  Uczestnictwo w Mapie Polecanych Gabinetów mTalent

  Twoje dane będziemy przetwarzać w celu umieszczenia Twojego gabinetu na naszej Mapie Polecanych Gabinetów, na stronie mTalent w zakładce Mapa Polecanych Gabinetów.
  Oczywiście za Twoją zgodą, jako podstawą przetwarzania Twoich danych. Jeśli wypełnisz pola formularza i wyślesz go do nas uznamy, że będziesz chciał pojawić się na naszej Mapie. Taką zgodę zawsze możesz wycofać i Twój gabinet zostanie z Mapy usunięty. Bez danych nie będziemy mogli umieścić Twojego gabinetu na Mapie.

  Prosimy Cię także o odpowiedź na dwa pytania weryfikujące, czy w ogóle używasz naszych produktów i czy spełniasz w ten sposób wymogi uczestnictwa w Mapie. Zadając je, korzystamy z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Oczywiście podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do pojawienia się na Mapie Gabinetów.

  Newsletter

  Jeśli zapiszesz się na nasz newsletter, Twoje dane kontaktowe będziemy przetwarzać na podstawie zgody na przesyłanie Ci naszych wiadomości i nowości ze świata edukacji (zgodę można zawsze odwołać).

  Jeśli nie zapiszesz się na newsletter, nie będziemy Ci niczego wysyłać… oprócz istotnych informacji, które mogłyby zmienić cokolwiek w naszych relacjach (np. przeniesienie Mapy na nową stronę internetową, ważne informację dotyczące kontaktu z nami etc.) Skorzystamy wtedy z naszego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego jako Administrator danych.

  Jeśli się z nami skontaktujesz i napiszesz do nas, aby rozwiązać Twoją sprawę (zapytanie, wyjaśnienia itp.), będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych.

 3. Informacje o odbiorcach danych:

  Do Twoich danych będą mogły mieć dostęp: nasz serwis IT przygotowujący oprogramowanie strony z Mapą, podmiot zajmujący się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów. Są to nasi sprawdzeni i wiarygodni podwykonawcy, z którymi podpisaliśmy odpowiednie umowy o przetwarzaniu danych.

 4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

  Twoich danych nie będziemy przetwarzać poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 5. Inne informacje podawane osobie, aby zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania:

  1. Okres przechowywania danych:

   Twoje dane będziemy przechowywać przez cały okres istnienia Mapy na naszej stronie internetowej. Jeśli Mapa zniknie z naszych serwisów, Twoje dane zostaną usunięte.

  2. Informacje o prawach osób:

   Oczywiście masz zawsze prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

  3. Informacja o prawie do cofnięcia zgody:

   Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych. Nie ma to jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

  4. Informacje o zautomatyzowanym profilowaniu osoby, której dane dotyczą:

   Nie planujemy profilować Twoich danych ani podejmować żadnych decyzji dotyczących Ciebie w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

  5. Informacja o wyznaczeniu Inspektora:

   Masz pytania? Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@learnetic.com.

  6. Informacja o możliwości złożenia skargi:

   Każda osoba może złożyć skargę dotyczącą danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), w Warszawie, ul. Stawki 2.

§6 Postanowienia końcowe
 1. Administrator może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn, w tym m. in. zmiany funkcjonalności Mapy i zmiany przepisów prawa.
 2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie – przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. Jeśli Użytkownik nie wyraża akceptacji dla planowanych zmian regulaminu, powinien przekazać informację o tym na adres e-mail podany w §4, co będzie skutkować usunięciem Użytkownika z Mapy z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.